1. EMU, skatterna och transfereringar

EMU tvingar inte fram några majoritetsbeslut om skattesatser. En annan fråga är det leder till avsevärt högre transfereringar mellan medlemsstaterna för att möta ekonomiska chocker som drabbar länderna olika mycket. I princip skulle en blandning av flexibilitet på arbetsmarknaden och en nationell finanspolitik göra en sådan finanspolitisk federalismonödig. Men i verkligheten begränsar stabilitetspaktens regler medlemsländernas möjligheter härvidlag. I samma mån kommer kraven på transfereringar att växa. Och ju större EU blir desto mer kommer kraven att växa. "The important question is whether Emu can work without a far larger central budget than anyone - not least Germany - is prepared to admit." (Ledare i Financial Times 97-01-17)

RE: För en instruktiv beskrivnig av transfereringarna mellan the United States of America anbefalles en artikel i FT 96-11-28 av

Lawrence Lindsey, ledamot av Fed styrelse.