Mats Persson, Grekland och de rationella förväntningarna
Rolf Englund blog 28 sept 2011


Magnus Persson och Staffan Viotti i Ekonomisk Debatt nr 1/1998

Mats Persson är professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, ("Assars Institut" ) och ledamot av styrelsen för Första AP- fonden.

Staffan Viotti är rådgivare åt riksbankschefen och docent i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Båda författarna har deltagit i ett flertal statliga utredningar om frågor rörande kapitalbildning och finansiella marknader.


”Av allt att döma är 1990-talets svenska bankkris nu över, och man kan säga att vi klarade oss ur den någorlunda helskinnade.”

(Komentar RE: Det är oklart vad författarna menar med ”vi”. Om Persson och Viotti avser sig själva, och andra av de mest skyldiga till det inträffade, har de tvivelsutan rätt.

Det är just det som gör mig så upprörd och gör att jag via internet, och på andra sätt, vill sprida kunskap om vad som faktiskt hände och vad olika inblandade personer och institutiner faktiskt sagt och gjort.

Detta är inte utan problem i ett litet land där så gott som hela det styrande skiktet tillhör de på goda grunder misstänkta.)

Om Persson och Viotti med ”vi” menar det svenska folket, och således hävdar att folket klarat sig någorlunda helskinnade ur krisen, är det fullkomligt fel. Dels är folket inte helskinnat. Dels är inte krisen över, som arbetslöshetssiffrorna antyder.)

Åter till Persson och Viotti.

Slutsatser

Som framgår av artiklarna om den svenska bankkrisen i detta nummer är enigheten tämligen stor att krisen hanterades på ett korrekt sätt när den väl var ett faktum.

Enigheten är också ganska stor när det gäller orsakerna till krisen och att det var i uppspelet till krisen de stora misstagen gjordes.


Lars Wohlin om krisen


Home