Till Revisorsnämnden 1996-06-09

Handläggare Marie-Louise Aittamaa, tfn dir 783 18 78

Box 240 14

104 50 Stockholm

Kopia till Finansinspektionen, Christina Sjöström, tfn dir787 81 40, för dess kännedom.

Kopia till Internet för allmän kännedom.

Kompletterande uppgifter om Anmälan mot auktoriserade Revisorn Roland Valtersson

Jag har för snart ett år sedan till Er prövning anmält revisor Roland Valtersson, av Täby kommun utsedd revisor för HSB Täby-Roslagen, avseende bokslutet för år 1994.

Att han är revisor där är enligt min mening redan det anmärkningsvärt, eftersom han även är revisor i HSB:s Riksförbund.

Än mer anmärkningsvärt finner jag det att Täby Kommun som sin - folkets - representant har valt honom till denna post där oberoende gentemot HSB:s Riksförbund borde vara en viktig faktor.

HSB Täby-Roslagen hade, liksom, tror jag, samtliga övriga HSB-föreningar i landet, bland bland övriga intäkter - utan specifikation av beloppets storlek - tagit upp "Gottgörelse för inlåning".

Detta torde vara en del av den ränta som HSB-föreningarna får på de medel de placerar hos Riksförbundet. De medel som är placerade på detta sätt uppgår till flera miljarder kronor.

Jag vill minnas att räntor skall bokföras som räntor.

En tänkbar förklaring till den avvikande klassficeringen av dessa intäkter kan vara att man inom HSB vill dölja för sina medlemmar/kunder/ägare - de lokala bostadsrättsföreningarna - hur mycket man tjänar på de medel som bostadsdrättsföreningarna utan särskild ställd säkerhet har hos de regionala HSB-föreningarna.

Jag har nu tagit del av HSB Täby-Roslagens årsredovisning för år 1995. Den enda förändring på denna punkt jag har kunnat upptäcka är att nu den förklarande posten till övriga intäkter helt borttagits, varför det ej framgår huruvida det även för 1995 har förekommit "gottgörelse för inlåning", som, enligt min mening, rätteligen borde ha bokförts som ränteintäkter.

Det har blivit en förändring, men en försämring, inte en förbättring, trots att det numera heter att HSB skall visa öppenhet för att förbättra sitt skamfilade rykte, vilket måste anses angeläget mot bakgrund av att HSB Sverige AB, eller vilket bolag det nu kan vara, har ansökt om oktroj, tillstånd att bedriva bankverksamhet.

Om en oktroj beviljas, skulle det ge HSB rätt att bedriva bankverksamhet inom hela EU. Sådana tillstånd bör av uppenbara skäl prövas restriktivt.

Ett företag som ansöker om oktroj bör, bland mycket annat, följa lagens regler om att bokföra ränteintäkter som ränteintäkter.

Med hänvisning till att ärendet såldes kan vara av betydelse för Finansinspektionens prövning av föreliggande oktrojansökan, anhåller jag om att Revisorsnämnden måtte pröva den aktuella anmälan med särskild förtur.

Med vänlig hälsning

Åkersberga 96-06-09

Rolf Englund

Styrelsemedlem HSB:s Brf Spåret i Åkersberga _____________________________________________

Rolf Englund

Västra Banvägen 8 A

184 50 Åkersberga

PHONE +46 8 540 67 982

FAX +46 8 540 875 30

e-mail: englund@bahnhof.se

URL: http://www.bahnhof.se/~englund

Personsökare 0740-47 85 80