Bokslutet för 1995

Källa: DN/TT och Metro/TT 96-04-17

HSB:s Riksförbund redovisar en vinst på drygt 150 miljoner kronor för 1995.

Året innan gjorde förbundet en förlust på 30 miljoner kronor.

- Framför allt är det finansverksamheten som gått bra. Vi tillhör ju dem som drabbats hårt av fastighetskrisen som kostat oss två miljarder sedan 1991.

Men HSB har nu av egen kraft tagit sig ur det här, säger HSB:s VD Jan Andersson.

- Det är en långsiktig vinstnivå, spår HSB:s VD Jan Andersson, som är mycket nöjd med resultatet.

De förbättrade siffrorna beror till en del på kraftiga engångsvinster på drygt 400 miljoner kronor i samband med att stora delar av riksförbundets verksamhet fördes över till HSB Sverige.

Kommentar RE: Siffrorna är knapphändiga, men om man har engångsvinster på drygt 400 milj kr, och redovisar en vinst på 150 - så förefaller den "verkliga" vinsten på rörelsen vara negativ, dvs förlust.


Utdrag ur Årsredovisning 1995 för HSB:s Riksförbund ek förBelopp i miljoner kr (belopp året innan)

BR> sidan 9
Reavinsten i samband med apport av egendom till HSB Sverige AB
(HSBs Riksförbund betalade sina aktier i HSB Sverige AB inte med pengar
utan med fastighetsbolag) blev 226 miljoner kr.

Reavinsten vid försäljning av aktier i HSB Sverige AB till de regionala
HSB-föreningarna blev 180 miljoner kronor

Summa reavinster blev således 406 milj kr

Avveckling av lån i utländsk valuta kostade 60 miljoner kronor.

Nedskrivning av rekonstruktion av HSB Centrala Värmland kostade 11 miljoner kronor.


Tomtmark har skrivits ned med 34 miljoner kronor.


Reserveringar för kreditrisker i finansrörelssen har gjorts med
320 miljoner kronor.

Bakgrunden härtill kan man läsa på sidan 1: "Reserveringar för befarade
kreditförluster de kommande åren har skett med 320 mkr.

- Under 1995 har endast en mindre del av låntagarna haft problem med att
betala sina räntor. De närmaste åren får den omlagda bostadspolitiken dock till
följd att bostadsrättsföreningar producerade 1988-1992 riskerar att få finansiella
svårigheter och därmed också kreditgivarna.

I förvaltningsberättelsen på sidan 22 i årsberättelsen sägs:

"Förbundet har i samband med HSB Sverige ABs nyemission förbundit sig att till
och med den 31 december 1997 svara för eventuella kreditförluster hänförliga till
den kreditportfölj som förelåg den 31 december 1995. Förbundet har under
hösten utvärderat vilka kreditrisker som finns i ett längre perspektiv. Av detta skäl
har i förbundet reserverats 320 mkr för framtida kreditförluster."Enligt resultaträkningen på sidan 23 uppgick resultatet före boksluts-
dispostioner till en vinst på cirka 152 milj kr (- 29).

De olika verksamhetsgrenarnas bidrag till det resultatet anges så här:

Byggverksamhet - 31 mkr (15)
Fastighetsverksamhet 211 (-64)
Finansiering o. förs. 14 (53)
Övrig verksamhet - 42 (-34)

HSB redovisar således förlust för byggverksamheten.


Fastighetsverksamhetens intäkter var under 1995 329
miljoner kr, mot 131 miljoner kr året innan. Man kan därför anta att i den
summan ingår reavinsten på fastighetsbolagsaffären med HSB Sverige AB på
226 miljoner kr.

Justerat härför skulle den redovisade vinsten på fastighetsverksamheten på
211 miljoner kronor förbytas i ett underskott på 15 miljoner kr. Det kan
jämföras med förra årets resultat på minus 64 miljoner kr.

Finansverksamheten torde på motsvarande sätt ha tillgodoräknats reavinsten
på försäljningen av aktier i HSB Sverige på 180 miljoner kronor.
Å andra sidan torde valualåneförlusten på 60 miljoner kronor och
reserveringarna för kreditförluster på 320 miljoner kronor ha belastats
finansverksamheten. Om man till den redovisade vinster på 14 milj kr
lägger dessa poster (320+60-180) på 200 miljoner kronor så skulle årets
resultat hamna på 214 miljoner kronor.


HSB har i finansrörelsen (inlåning från ytterst bostadrättsförengar och bosparare)
betalat ur räntor på 665 miljoner och i sin tur fått räntor på 848 miljoner kronor.
Räntenettot uppgår således till 183 miljoner kronor.


Om Finansrörelsen (sidan 15)
Riksdagen fattade i december beslut om ett antal förändringar i banklagstiftningen
som direkt påverkar HSBs organisation av finansverksamheten. Förändringarna
innebär bl a att sparkasseinlåningen som föreningsinlåningen fr o m 1 januari
1998 måste ske i enlighet med bankrörelselagen.


Om Finansrörelsen (sidan 17)
Det finansiella sparandet bland bostadsrättsföreningar och HSB-föreningar är
betydande. Riksförbundets inlåning från föreningssektorn uppgick vid årsskiftet
till ca 5 400 mkr. Inlåningsvolymen har varit i stort sett konstant under de senaste
åren. Under senare år har en förskjutning skett från s k avistainlåning till tidsbunden
lång inåning, dvs bunden 12 månader eller mer. Av föreningsinlåningen var vid års-
skiftet ca 25 % i form av lång inåning.

Grunden för föreningsinlåningen utgörs av HSB-föreningarnas ca 4 000
förvaltningsuppdrag vilka omfattar drygt 400 000 lägenheter och lokaler.Om Finansrörelsen (sidan 16)
Antalet bosparkonton var vid årets slut ca 248 000 med en inlåning på totalt
ca 2 055 mkr. Antalet bosparkonton minskade under året med 34 000 och
inlåningen minskade med 266 mkr.Om Finansrörelsen (sidan 18)

Slutlig finansiering av HSBs nyproduktion och ombyggnader har skett i stort sett
utan problem under senare år. Under 1993 lyftes långfristiga krediter för ca 6,3
miljarder och under 1994 ca 2,7 miljarder.
Under 1995 har emellertid förutsättningarna att lyfta av byggnadskreditiven till
slutlig placering i bottenlåneinstitut avsevärt försvårats.

Finansrörelsens kreditportfölj omfattade vid utgången av 1995 lån på 4 181 mkr.
Av dessa är en utlåningsvolym på ca 225 mkr att betrakta som nödlidande och
oreglerade räntefordringar uppgick till 14 mkr vid årsskiftet.Riksförbundet hade vid årsskiftet garantiförpliktelser avseende borgen för förskott
av insatser på 803 mkr, borgen för byggnadskreditiv, reverslån samt entreprenad-
krediter på 743 mkr.Fortsättning följer................

HSB analyseras i Affärsvärlden