Dennis-boken

Lars Wohlin m fl

Lars Jonung

Home


Sverige devalverade som vanligt just innan USA-konjunkturen vände uppåt
Det var väl snarare det än "den misslyckade eftervårcen som ledde till överhettningen

Tack till Calculated Risk för diagrammet


Jonung SNS Devalveringen 1982


Ur Björn Elmbrant, Så föll den svenska modellen
Den franska helomvändningen gav kuppmakarna Åsbrink och Sohlman, som inte var övertygade om att krisgruppens förslag skulle räcka, trumf på hand.


Svensk valutapolitik - tillbakablick och framtid i ett integrerat Europa
av Lars Wohlin

kapitel 15 i Lars Jonung (SNS) “Devalveringen 1982 - rivstart eller snedtändning?”

Förord

Att devalvera ar ett riskfyllt företag, Det visar historien. Att arrangera ett symposium kring den svenska devalveringspolitiken är också ett vågspel. Mitt tack går till Prins Bertils fond som ställde riskkapital till förfogande för ett endagssymposium med målet att utvärdera devalveringspolitiken.

Symposiet, som gavs titeln “Devalveringen 1982 - rivstart eller snedtändning?”, ägde rum den 8 oktober 1990 på Handelshögskolan i Stockholm, på åttaårsdagen av 1982 års devalvering.

Eftervården av symposiet, dvs den mödosamma redigeringen av ett urval av bidragen samt tryckningen, krävde ytterligare resurser vilka generöst gavs genom nytt anslag från Prins Bertils fond. J H Palmes fond lämnade också ett rejält bidrag för tryckningen och spridningen av detta arbete.

Ett stort tack är jag skyldig Handelshögskolan i Stockholm för stöd med arrangemangen samt Gunnar Dahlfors och Peter Jansson för deras insatser som symposiesekreterare och deras hjälp med den tidskrävande produktionen av denna antologi. Många har bistått mig med synpunkter och kommentarer. Per Frennberg och Oscar Kaumetz har tagit fram statistik och diagram för introduktionen. Framställningen av denna publikation är en del av mitt engagemang inom ett projekt om svensk kreditmarknad och penningpolitik under åren 1945 -1990. Deltagarna inom detta projekt har gett mig värdefulla synpunkter. Sist men inte minst vill jag tacka författarna och kommentatorerna; utan deras insats hade denna bok inte sett dagens ljus.

Stockholm i juni 1991

Lars Jonung


Medverkande:

Lars Jonung (red), Bengt Assarsson, Hans Bergström, Magnus Blomström,

Gunnar Dahlfors, Erik Dahmén, Nils Elvander, Peter Englund, Lennart

Erixon, Thomas Franzén, Klas Fregert, Per Frennberg, Nils Gottfries,

Thorvaldur Gylfason, Lars Heikensten, Magnus Henrekson, Jan Herin, Lars

Hörngren, Peter Jansson, Sune Karlsson, Sixten Korkman, Sigfrid

Leijonhufvud, Hans Lindberg, Maj Nordin, Mats Persson, Anne-Marie

Pålsson, Nils Henrik Schager, Paul Söderlind, Lars Vinell, Lars Werin,

Clas Wihlborg, Lars Wohlin, Johnny Åkerholm.

Innehåll

Förord 7

I INTRODUKTION OCH SAMMANFATTNING Lars Jonung

Rivstart eller snedtändning? 10

II STRUKTUREFFEKTER

1.Magnus Henrekson

Devalveringarnas effekter på den svenska ekonomins struktur 44

Kommentarer: Lars Heikensten 84 Magnus Blomström 88

2.Lars Vinell

Devalveringarnas effekter på industrin 91

Kommentar: Erik Dahmén 112

III KONKURRENSKRAFT OCH PRISBETEENDE

3.Maj Nordin

Den svenska industrins konkurrenskraft 1973 -1989 118

Kommentar: Jan Herin 138

4.Nils Gottfries

Devalveringarnas effekter på exportindustrins prissättning och marknadsandelar 141

Kommentar: Lennart Erixon 151

5.Bengt Assarsson

Devalveringarnas effekter på utlandsturismen 155

Kommentar: Sune Karlsson 161

IV ARBETSMARKNADEN

6.Klas Fregert

Devalveringarna och lönebildningen under 1970- och 1980-talen 164 Kommentar: Nils Henrik Schager 181

V FÖRDELNINGSEFFEKTER

7. Anne-Marie Pålsson

Devalveringarnas effekter på förmögenheter och inkomster 186 Kommentar: Lars Werin 212

VI AKTIEMARKNADEN

8. Per Frennberg

Devalveringarnas effekter på aktiemarknaden 1949, 1977, 1981 och 1982 216

Kommentar: Mats Persson 235

VII VÄXELKURS OCH PENNINGPOLITIK

9. Clas Wihlborg

Den reala växelkursen 1974 —1989 240

Kommentar: Lars Hdrngren 258

10.Thomas Era nzén och Lars Hörngren

Devalveringen 1982 och svensk penningpolitik 262

Kommentar: Peter Englund 275

DEVALVERINGENS POLITISKA EKONOMI

Hans Bergström

Devalveringens politiska tillkomst och logik 280

Kommentarer: Lars Wohlin 312 Sigfrid Leijonhufvud 317

12.Nils Elvander

Devalveringen, 1980-talets inkomstpolitik och den svenska modellen 320 Kommentar: Peter Jansson 335

IX DEVALVERINGSPOLITIKEN I ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV

13.Sixten Korkman och Johnny Åkerholm

Sveriges vaxelkurspolitik i internationell belysning 340 Kommentar: Thorvaldur Gylfason 358

X DEVALVERINGSPOLITIKENS TROVARDIGHET OCH FRAMTID

14.Hans Lindberg och Paul Söderlind

Hur trovärdig var den fasta växelkurspo1itiken 1982 - 1990? 362 Kommentar: Mats Persson 373

15.Lars Wohlin

Svensk valutapolitik - tillbakablick och framtid i ett integrerat Europa 375

APPENDIX

Gunnar Dahlfors

Nationalekonomernas syn på växelkurspolitiken 1973 - 1985 390


Top of Page
Början på sidan