Mats Johansson i Sv D 1997-09-01 En talmans ursäkter - Vikten av ett liv i sanning


Ny bok: De svarta åren Minnen från andra sidan, av Mats Johansson

Man kunde gilla både Rolling Stones och Gösta Bohman. Fler bar studentmössa än svart basker. Den svenska flaggan var populärare än den röda med hammaren och skäran. De flesta blev inte vänsterextremister 1968. Det gick att ha kul också som demokrat och liberal. För 30 år sedan stod striden het mellan olika idéer och livsstilar. På gator och torg, skolor, universitet och förband, i medierna.

Då inleddes uppbrottet från socialismen.


Ur Rolf Englund, Rosornas Krig, Timbro, 1984

Reformeringen av arbetsrätten måste syfta till att stärka arbetets, löntagarnas ställning på arbetsplatserna. Den skall ge de fackliga organisationerna bättre möjligheter att i förhandlingar hävda medlemmarnas intressen. Den skall också ge arbetstagarna reella möjligheter att sluta avtal i frågor där arbetsgivarna tidigare, i kraft av paragraf 32, haft ensam beslutanderätt.

Men en sådan jämställdhet mellan arbete och kapital kan inte vara slutmålet för den ekonomiska demokratin. Det skulle innebära att ett fåtal kapitalägare gavs samma rätt till inflytande som miljoner löntagare, och att kapital och arbete betraktas som jämbördiga produktionsfaktorer. Fackföreningsrörelsen avvisar en sådan syn. Det mänskliga arbetet måste sättas främst.

Ur LO-styrelsens (landssekretariatets) remissvar den 7 juli 1975 på betänkandet “Demokrati på arbetsplatsen” med förslag till medbestämmandelagen (MBL)........... merHome