Begäran att anmälan mot Valtersson skall behandlas med förtur eftersom det kan påverka HSBs oktrojansökan


Till Revisorsnämnden c/o Kommerskollegium

Anmälan mot auktoriserade Revisorn Roland Valtersson

Jag har tidigare sänt Er via fax en kopia av fax till bl a HSB Täby-Roslagen, där Roland Valtersson är revisor. Han är även revisor i HSB:s Riksförbund.

HSB Täby-Roslagen har, liksom, tror jag, samtliga övriga HSB-föreningar i landet, bland bland övriga intäkter - utan specifikation av beloppets storlek - tagit upp "Gottgörelse för inlåning". Detta torde vara en del av den ränta som HSB-föreningarna får på de medel de placerar hos Riksförbundet.

De medel som är placerade på detta sätt uppgår till flera miljarder kronor.

Jag vill minnas att räntor skall bokföras som räntor. En tänkbar förklaring till den avvikande klassficeringen av dessa intäkter kan vara att man inom HSB vill dölja för sina medlemmar/kunder/ägare - de lokala bostadsrättsföreningarna - hur mycket man tjänar på de medel som bostadsdrättsföreningarna utan särskild ställd säkerhet har hos de regionala HSB-föreningarna.

Jag har även till Er tidigare insänt ett ex av HSB Täby-Roslagens årsrdovisning. Jag vore tacksam för att hållas informerad om ärendets handläggning och vore även tacksam för att få yttra mig över de svar som kan komma från HSBs olika organ i ärendet. Jag bifogar här kopia av tidigare insänt fax.

Med vänlig hälsning

Åkersberga 95-08-02

Rolf Englund

Styrelsemedlem HSB:s Brf Spåret i Åkersberga


Till Revisorsnämnden Ärende nr 677/95 Att . Marie-Louise Aittamaa c/o Kommerskollegium

Anmälan mot auktoriserade Revisorn Anders Åström

Det stora flertalet HSB-föreningar, som t ex HSB Stockholm, som ägs av de lokala bostadsrättsföreningarna, och som i sin tur tillsammans äger HSB:s Riksförbund, uppger hur mycket av de likvida medlen som är placerade på kassa, bank, respkektive är insatta på olika konton hos HSB:s Riksförbund.

(Jämför HSB Mellersta Skåne)

Några föreningar, däribland HSB Luleå, har i sina balansräkningar enbart posten, "Kassa och bank".

HSB Luleå uppger således att de på "Kassa och bank" den 31/12 1994 hade 297 892 Tkr, således närmare 300 milj kr i kassa och bank.

Anders Åström har som revisor för HSB Luleå, org nr 797 000 -0845, den 29 mars 1995 avgivit en ren revisionsberättelse. Revisionsberättelsen är även undertecknad av de övriga revisorerna, Svante Edberg, utsedd av Luleå Kommun, och Lars-Göran Peterson, BoRevision AB, av HSBs Riksförbunds Revisionsbyrå förordnad revisor.

Det är, enligt min mening, uppenbart felaktigt att uppge sig ha närmare 300 miljoner kronor på banken, om man inte har det. Jag finner det osannolikt att HSB Luleå har det och de har vägrat att besvara mina frågor härom.

Jag avser att snarast insända fotokopia på relevanta delar av HSB Luleås årsrdovisning. Av den framgår att deras telefonnummer är 0920-848 00 och att deras fax nummer är 0920-22 38 55.

Jag vore tacksam för att hållas informerad om ärendets handläggning och vore även tacksam för att få yttra mig över de svar som kan komma från HSBs olika organ i ärendet.

Med vänlig hälsning

Åkersberga 95-08-17

Rolf Englund

Styrelsemedlem HSB:s Brf Spåret i Åkersberga


Regeringsrätten funderar nu på om HSB har rätt att revidera sig själv. Gertrud Anljung har överklagat