Krisen inom HSB och Riksbyggen


Läsråd, bl a till den som har bostadsrätt eller eventuellt ska skaffa, studenter etc.

Mot bakgrund av vad som sagts om informationsbehov följer några (litteratur)referenser för den som har en bostadsrätt (medlem/revisor/styrelseledamot) eller överväger att skaffa sådan. Samt för studenter, KVL, ombud, media, personer inom bostadsrättsutbildning m fl.

Bostadsrättslagen, lag om villkor mellan näringsidkare samt Internet

Närmast nedan anges böcker där bostadsrättslagen ingår. Som sedan visas är också Internet en kunskapskälla (se PM:an "Du kan läsa alla 'boende-lagarna' på Internet").

Bostadsrättslag (1991:614)

Bostadsrättslagen är naturligtvis viktigast. Den finns i t ex Bo i bostadsrätt och Köpa bostadsrätt.

Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare

Bostadsrättsföreningar är näringsidkare. Viktig för bl a bostadsrättsvärldens näringsidkare är också lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare. Den ger möjlighet för "sammanslutning av näringsidkare" samt "en enskild näringsidkare mot vilken det aktuella avtalsvillkoret har ställts upp" att själv föra saken till Marknadsdomstolen/MD, som då kan vid vite förbjuda villkorets fortsatta användning.

Såvitt jag kan se har den här lagen inte en rimlig plats i litteraturen om bostadsrätt. Det kan ha bidragit till att den hittills varit märkvärdigt försummad. Därför ges nu en kortfattad beskrivning.

Lagen om avtalsvillkor mellan näringsidkare erbjuder en möjlighet att stoppa villkor som kan bedömas vara oskäliga i avtal mellan en stark och en svagare näringsidkare. Skiljeklausuler i entreprenadavtal på bostadsrättsområdet är exempel på villkor som kan förtjäna att prövas.

Här kan påpekas att en skiljeklausul normalt förbjudits av Marknadsdomstolen i beslut där lagen (1971:112) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden tillämpats. I det fall som gällde klausul inom HSB (1984:29) var dock två av domstolens ledamöter som utsetts att företräda konsument-/löntagarintresset av annan mening. De ansåg att MD skulle lämna KO:s talan utan bifall och sålunda tillåta skiljeklausulen.

Andra exempel är villkor i förvaltningsavtal o dyl, t ex regler om att bostadsrättsföreningar som begär stöd från någon av branschens garantigivare inte beviljas sådant stöd annat än om de låter sig förvaltas av viss juridisk person etc. Ytterligare exempel är villkor i avtal om kabel-/satellit-TV mellan bostadsrättsföreningar och näringsidkare, t ex om regler om ensidig rätt att ändra vilka kanaler/program som tillhandahålls mm. Idag är sådana villkor inte ovanliga.

Att näringslivet under åren i så ringa utsträckning (ca tio fall) funnit anledning att pröva lagen är svårt att förstå. För den kan fungera. Det visar bl a MD 1985:16 och 1995:3 där Göteborgs Fastighetsägareförening u p a förde talan mot Göteborgs kommun resp BGA Revisionsbyrå AB förde talan mot TeleMedia Reklam TMR AB.

Artiklar: Viktigt stoppa oskäliga kreditvillkor; "men tjäna varandra"; Okänd lag kan stärka brf-föreningar; Skiljeklausul hävdar den starkes rätt; Okänd lag/Oskäliga villkor prövas ej (se Fastighetstidningen; HSB Uppdraget; Allt om Bostadsrätt; Dagens Industri; Dagens Nyheter);

Böcker

o Avtal för fastighetsförvaltning, FF och SABO, 1995 (jfr tidningen BoRätt 2 95 s 47).

o Bo i bostadsrätt, Ingrid Uggla (tidigare HSBR:s förbundsjurist), Norstedts Juridik, 2:a upplagan, 1997, 184 s. Under rubriken Vad händer när en bostadsrättsförening är på obestånd?" behandlas bl a regler om likvidationsskyldighet, följder av konkurs och frivilliga uppgörelser i samband med rekonstruktion av bostadsrättsföreningar (kap 11, s 104-107).

o Bo rätt i bostadsrätt, Brevskolan, 1992, S. Karlsson, 79 s.

o Bostadsrätt - Leva och överleva, Mert Kubu och Agneta Söderberg, Bokförl Cordia, Smedjebacken 1998.

o Bostadsrättens värde. Krediträttsliga studier. Nr 4 i IFF:s skriftserie (Institutet för Fastighetsrättslig Forskning, Uppsala), IUSTUS Förlag, 1997, 209 s. Medverkande författare är bl a Anna-Lena Hultgård och Jens Johansson/Stefan Regén (jfr Avslutad forskning..).

o Bostadshandbok, (tidskr) Privata Affärers Läsarservice.

o Bostadsrätt - ekonomi, skatt och juridik för föreningen och medlemmarna, Björn Lundén & Ulf Svensson, Förlaget Björn Lundén Information AB (Box 84, 820 64 Näsviken), 4:e uppl, 1997. Boken har bl a kap Obestånd och konkurs (s 231-246) om brf-konkurs och förebyggande åtgärder.

o Bostadsrätt - 3 upplagan, Anders Victorin o Peter Melz (professor resp docent), Juristförlaget -96. Boken ersätter deras Bostadsrätt, från -93 och Bostadsrätt, 1991 års lagstiftning.

o Bostadsrättsföreningens administrativa förvaltning - en vägledning för styrelse och medlemmar, Eva Nyström, (revisor), Förlags AB Industrilitteratur, 1997.

o Bostadsrättshandboken - en vägledning för bostadsrättsföreningen. Del 1 - Handledning. Del 2 - Formulär. Nils Hallberg, Ann-Christine Kankaanranta o Lars Nydahl, sept -98 (2:a uppl). Del 1 innehåller bl a avsnittet Bostadsrättsföreningen i konkurs. Utgivare: FC Boenderätt, Box 8095, 580 08 Linköping

o Bostadsrättslagen Ombildningslagen Omregistreringslagen - En kommentar, Håkan Julius (chefsrådman) och Ingrid Uggla (se ovan), Norstedts Gula Bibliotek, 1992.

o Ditt livs affär - En bok om bostadsköpet, Pia Nilsson, Posten Privatekonomi, 1995.

o Handledning för styrelsefunktionärer i bostadsrättsförening, Leif Holmqvist och Sten-Åke Danielsson (chefsjurist i FF resp vVD i Sthlms Fastighetsägareförening), FF, 1997. Utdr, s 37: ...bostadsrättshavarna själva...svarar för verksamheten i en bostadsrättsförening . Nämnas bör att även revision/revisorer i brf tas upp (s 57-62 + bil 15-16). Notera även examensarbetet Bostadsrättsförening - styrelseledamots ansvar av Lena Bergmark enligt nedan (Uppsala, civilrätt/företagsrätt, vt 94).

o Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, Bertil Bengtsson och Anders Victorin, Norstedts Juridik, 5:e uppl, Stockholm 1997. Upplagan anges ha ett "utvidgat avsnitt om bostadsrättslagstiftningen".

o Kommunala borgensåtaganden - Strukturer, effekter och metoder för hantering Modig/Sturesson/Svensson, nr 1996:1 i Sv kommunförbundets/Komrev:s skriftserie, Lund 96-02, KEFU/Institutet för ekonomisk forskning, Box 7080, 220 07 Lund). I boken görs en redovisning grundad på studier av borgensfrågor/-problem i Norrbottens och Skånes kommuner. Det mesta som sägs på boendeområdet gäller kommunala bostadsföretag (ofta betecknade som allmännyttiga). Borgen för bostadsrättsföreningar, även sådana i kk, behandlas bl a på s 43-44, kapitel 6.

o Köpa bostadsrätt, Göran Olsson och Lennart Ramnek (vVD respektive, fram till sin bortgång, ordf i SBC), W&W förlag, 1992. Som titeln anger främst avsedd att läsas inför eventuellt köp.

o Köpa egen bostad - Råd och tips! Peter Stangendahl, Sparfrämjandet AB, Borås 1994. Sid 52-83 gäller bostadsrätt.

o Lagen om ekonomiska föreningar, Anders Mallmén, Norstedts Gula Bibl, -95. Handbok med bl a drygt 400 rättsfall som exempel. KOV vet f n ej hur många som rör brf.

o Nya Familjens Juridik, Håkan Fälth, DN Förlaget, 4:e omarbetade upplagan, Borås 1996. På det aktuella området behandlas bl a skatteregler som gäller när en bostadsrätt byter innehavare genom överlåtelse, arv eller gåva.

Inför ombyggnad kan följande ännu ha intresse (se äv Bostadsrätt/...och bygga om nedan):

o Vissa praktiska problemfrågor i samband med ombyggnader och underhåll, bil 3 till betänkandet Översyn av bostadsrättslagen (SOU 1988:14, Allmänna Förlaget -88).

o Ombyggnader inom HSB, ett "...kompendium som 1984 (not 3) sammanställts inom HSB-rörelsen" (SOU 1988:14 s 284).

Delvis alltjämt användbara är:

o Bostadsrätt/Bilda förening, -82.

o Bostadsrätt/Renovera och bygga om, -82.

o Bostadsrätt/Förvalta hus, -83.

Dessa böcker är dock sedan länge slut hos Byggförlaget, som givit ut dem alla tillsammans med SBC.