Mer om HSBHome


Kapitalbildningen inom HSB
Ledare i tidningen bo, medlemstidning för HSB Täby-Roslagen, nr 4/1999

Den 10 augusti publicerades en artikel med rubriken "Står HSB åter inför en kris?" i Dagens Industri, skriven av en medlem i HSB Täby-Roslagen. Däremot nämns överhuvud taget inte vår förening i artikeln, förmodligen för att det slags problem som anses finnas hos HSB-föreningarna helt enkelt inte existerar hos oss.

Kommentar RE: Det var mer av vänlighet jag i artikeln uteslut siffrorna för HSB-Täby Roslagen. Den som vill se dessa siffror - klicka här.

Artikelförfattaren riktar istället in sig på de tre största HSB-föreningarna i landet - Stockholm, Göteborg och Malmö - och då främst Stockholm. Budskapet är i korthet att många bostadsrättsföreningar inom dessa HSB-föreningar låter sig manipuleras till att låna ut bostadsrättsföreningens likviditet till HSB-föreningen på ej marknads mässiga villkor, framförallt på grund av bristande säkerhet.

HSB Stockholm hade, enligt artikelförfattaren, en inlåning från bosradsrättsföreningarna på 994 miljoner kronor men bara en kassa på 402 miljoner kronor (1998-12-31). Artikelförfattarens slutsats är att pengarna kanske inte finns tillgängliga när bostadsrättsföreningarna vill ta ut sina pengar. Vidare skriver artikelförfattaren att HSB Stockholm har använt denna inlåning för att finansiera förvärv av fastigheter samt aktier och andelar i HSB Sverige respektive HSB:s Riksförbund.

Jag nämnde inledningsvis att artikeln var införd den 10 augusti - mitt i rötmånaden - och det får väl vara svaret på varför den överhuvudtaget hamnade i DI.

Kommentar RE: Det där är en tråkig attityd inom HSB att försöka vifta bort kritik. Så svarade t ex den dåvarande chefen för HSB Riksorganisation, Rolf Trodin, med att "Englund borde ta en kurs i bokföring", när jag 1994 tog upp HSBs ekonomi.

Att placera pengar i fastigheter och värdepapper får väl anses relativt normalt, det är bland annat så som försäkringsbolagen förvaltar våra pensionspengar. Artikeln pekar ändå på ett problem som finns inom HSB-rörelsen, nämligen att skaffa riskkapital.

HSB Täby-Roslagen är en ekonomisk förening, där varje medlem har en andel. Det nominella värdet på andelen upp går till 500 kronor. Kapitalet som utgörs av dessa andelar betraktas ofta som bundet, vilket det i realiteten inte är. Medlemmen får nämligen tillbaka detta belopp så snart han eller hon begär utträde ut föreningen. Med andra ord är andelskapitalet hos oss, till skillnad från aktiekapitalet i ett aktiebolag, inte helt bundet.

Det enda helt bundna kapitalet som finns i en ekonomisk förening är reservfonden, som finansieras av föreningens vinst och som används för att täcka eventuella förluster.

Historiskt har HSB-rörelsen klarat riskkapitalförsörjningen med hjälp av föreningsavgälden. När en bostadsrättsförening hade färdigställts, betalade den under 20 år en årlig avgäld till HSB-föreningen. Dessa pengar kunde användas till att bilda nya bostadsrättsföreningar och starta nya projekt. En del föreningar som byggdes under 80- och början av 90-talet visade dock ointresse för att betala denna avgäld, något som kan vara förståeligt då många av dem hamnade i ekonomiska svårigheter i samband med att riksdagen ändrade beskattningen och subventionerna.

Under våren 1999 har Högsta Domstolen gjort ett utlåtande angående avgälden i det så kallade S:t Eriksmålet. Domen löd att bostadsrättsföreningen S:t Erik inte behöver betala avgälden till HSB från och med den tidpunkt de ändrade sina stadgar och plockade bort föreningsavgälden. Huruvida bostadsrättsföreningar i framtiden kan slippa ifrån föreningsavgälden är dock tveksamt, om man studerar frågan ut ett annat perspektiv.

HSB Täby-Roslagen kommer dock inte att medverka till att saken tas upp på nytt i domstol. Principiellt rycker vi nämligen inte att föreningsavgälden är något bra sätt att förvärva riskkapital. Däremot tycker vi att det är rimligt att de bostadsrättsföreningar som har sålts baserad på en ekonomisk plan innehållande föreningsavgälden, inte helt skall komma ifrån att betala avgälden. Detta skulle vara orättvist för de äldre bostadsrättsföreningar som redan erlagt denna avgift.

HSB Täby-Roslagens styrelse har därför beslutat, för att slutgiltigt få bort avgälden från dagordningen, genom att erbjuda de bostadsrättsföreningar som har kvar att betala föreningsavgäld ett alternativ.

Alternativet är att den återstående avgälden nuvärdesberäknas, och sedan förvärvar bostadsrättsföreningen andelar (överinsatser) eller förlagsinsatser för detta belopp. Skillnaden är att avgälden på det här sättet blir en till gångspost i balansräkningen för bostadsrättsföreningarna, istället för en kostnad.

Kommentar RE: Föreningarna skulle alltså omedelbart ur sina kassa betala den skuld som föreningarna enligt Högsta Domstolen inte är tvingade att betala. I utbyte mot dessa reda pengar skulle föreningen få en fordran på HSB Täby-Roslagen som i förmånshänseende kommer efter alla andra fordringar. Han är inte så dum Ulf Wahlberg inte - och trevlig är han också, så man måste se upp.

Tillvägagångssättet skulle innebära att HSB Täby-Roslagen tillförs riskkapital för att på ett aktivt sätt kunna medverka i den kommande uppgången i byggandet, samtidigt som de aktuella bostadsrättsföreningarna inte försämrar sina resultat men ändå solidariskt medverkar till kapitalbildningen som alla äldre föreningar.

Jag tycker det är ytterligare ett exempel på medlemsnytta att ta bort föreningsavgälden, utan kostnad för bostadsrättsföreningarna, samtidigt som de berörda bostadsrättsföreningarna på ett positivt och aktivt sätt kan bidra till vår kapitalbildning.

VD Ulf Wahlberg, HSB Täby-Roslagen


Top of Page
Början på sidan