Kronkursförsvaret 1992

Varningsord

Den som är satt i skuld är inte fri

Carl Bildt

Lars Wohlin

Hans Zetterberg

Rolf Englund

ESO 1999News Home

Statsminister Persson bygger all sin trovärdighet på påståendet att de borgerliga skapade den ekonomiska krisen på 1990-talet och att han fick reda upp den. Det är den största politiska lögnen i Sverige det senaste decenniet
Johnny Munkhammar, Expressen 29/6 2005

Likväl har Persson sagt att de borgerliga orsakade krisen. Möjligen kunde man tro att det skulle upphöra 2001. Då presenterade finansdepartementet bilaga 5 till budgetpropositionen. Där summeras ett antal orsaker till krisen:

Statsminister Göran Persson har upprepat otaliga gånger att den borgerliga regeringen 1991–94 skapade en ekonomisk kris som han har fått reda upp
Varje ekonom vet att krisens rötter finns i 1970- och 80-talen.

”Ett första avgörande beslut var devalveringen 1982. (…)
En annan avgörande faktor var när planerna på inhemsk åtstramning inte genomfördes i den utsträckning som krävdes för att hålla balans mellan utbud och efterfrågan i ekonomin.
Dessa problem förstärktes när kreditmarknaden avreglerades. Resultatet blev allmän överhettning och höga pris- och löneökningar särskilt under 1980-talets senare del. (…)
Kostnadskrisen sammanföll med en internationell lågkonjunktur, höga realräntor i omvärlden och en inhemsk finans- och skuldkris. Inflationstakten sjönk snabbt…samtidigt som skattereformen minskade skattelättnaden för hushållens och företagens ränteutgifter.
Den fasta växelkursen bidrog tveklöst till nedgången i efterfrågan och sysselsättningen under perioden 1990–92.

I sin bok ”Den som är satt i skuld är inte fri” beskriver Göran Persson själv krisens orsaker annorlunda:

De borgerliga kunde ha gjort mer i sin ekonomiska krishantering

Av den svenska ekonomisk-politiska historien kan en slutsats dras: Alla politiska partier i regeringsställning har begått misstag

Artikeln i Expressen

Fler kritiker av bilden av Göran Persson som Sveriges räddare

Mer av Johhny Munkhammar hos nejtillemu.com

Johnny Munkhammar personlig hemsida


- Kraften i den ekonomiska nedgången och de offentliga finansernas sårbarhet underskattades.
Kronan skulle ha släppts tidigare efter andra krispaketet 1992 och räntorna sänkts snabbare.
Carl B Hamilton, DN 12/5 1998