Stabiliseringspolitik

Keynes

Skall Urban Bäckström och Svenskt Näringsliv tvingas göra en pudel?
Rolf Englund 2008-10-26

Svenskt Näringsliv gör helt om, dock utan att göra en pudel
Rolf Englund 2008-11-16

Plan A and Plan B

Stefan FölsterNews Home

Rolf Englund IntCom internetional


Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Economics - Cataclysm - Wall Street Bubbles
US Dollar - Subprime - Houseprices


Svenskt Näringsliv:
"Vi anser att aktiv stabiliseringspolitik inte skall bedrivas"


Svenskt Näringsliv gör helt om, dock utan att göra en pudel
Nu behövs en aktiv statlig finanspolitik där regeringen släpper loss reformer och offentliga jobb för cirka 50 miljarder det närmaste året.
Svenskt Näringslivs verkställande direktör Urban Bäckström och chefsekonom Stefan Fölster, DN Debatt 16/11 2008

De flesta ekonomer dömer ut finanspolitiska stimulanser som instrument för att utjämna normala konjunktursvängningar. De får ofta genomslag för sent och eldar på under nästföljande högkonjunktur. Inför risken för en mycket allvarlig och långvarig lågkonjunktur är läget dock ett annat.

Enligt vår bedömning finns ett utrymme för långsiktiga reformer med en årskostnad på 30 till 40 miljarder. Utöver detta finns som vi ser det ytterligare ett utrymme på cirka 20 miljarder för tillfälliga åtgärder koncentrerade till den allra närmaste tiden. Som en jämförelse kan nämnas att både USA och Kina är på väg att rulla ut väsentligt större finanspolitiska satsningar, räknat som andel av BNP. Även Storbritannien och en del and-ra länder genomför nu extra åtgärder.

Full text


Att göra något i närheten av det Svenskt Näringsliv talar om är ju helt ansvarslöst.
Det skulle leda till att människor inte kände något förtroende för de offentliga finanserna.
Det privata sparandet skulle öka och i slutändan skulle den expansiva effekten utebli

Anders Borg i Fokus 28/11 2008, reporter Anders Jonson


SOU 2002:16, Stabiliseringspolitik i valutaunionen
Svenskt Näringsliv avstyrker det föreslagna finanspolitiska rådet.
Det finns inget behov för ett sådant eftersom vi anser att aktiv stabiliseringspolitik inte skall bedrivas.

Läs mer här


Det kanske är så att all stabiliseringspolitik omöjliggörs av det som på ekonomspråk kallas "decision lag" - dvs beslutseftersläpning.
Då är det kanske Milton Friedmans stadiga penningmängdstillväxt som är det enda som kan göras i stabiliserande riktning.
I den här krisen är det dock för sent.
Danne Nordling 17/11 2008

Full text

Milton Friedman


Början på sidan