Home - Index - News - Krisen 1992 - EMU - Cataclysm - Wall Street Bubbles - Huspriser
Dollarn - Biggles - HSB - Löntagarfonder - Skuldkrisen - webtips - Links - Contact


Per Unckel

Mer om moderaterna och EMU

Allians för Sverige gick till val på en ny utnämningspolitik. I ett gemensamt dokument från mars utlovades "tydliga förändringar" av hur statliga chefer tillsätts. Ledorden bör vara öppenhet, förutsägbarhet och skicklighet. Dessutom ska andemeningen i de nya principerna tillämpas skyndsamt, utan något beredningsarbete i regeringskansliet.
Så lät det innan de fyra borgerliga partierna nådde Rosenbad.

Sedan dröjde det inte mer än tre veckor efter den formella regeringsväxlingen, innan Statsrådsberedningen meddelade att tidigare moderatpolitikern Per Unckel blir ny landshövding i Stockholm.
DN-ledare 8/11 2006

Full text


Per Unckel - Nordiska ministerrådets generalsekreterare
Läs mer här


Vi har en väldigt dålig ansvarskultur i svensk politik.
Det mest flagranta exemplet är kronfallet i november 1992.
Och så kallade man detta ett misslyckande och alla satt kvar. Det menar jag var ett stort moraliskt haveri
Barbro Hedvall i Filosofiska Rummet, 29/10 2006


Moderaternas förslag till idéprogram, januari 2001
har utarbetats av en grupp bestående av Per Unckel (ordförande), Maria Rankka (ny VD på Stiftelsen Fritt Näringsliv efter Cecilia Stegö), Sten Tolgfors och Henrik Westman.

Läs mer här


Personsambanden mellan gammelmoderaterna är lätta att upptäcka.
Cecilia Stegö Chilo var vd för stiftelsen Fritt Näringsliv och chef för dotterbolaget Timbro, som finansieras av bland annat Svenskt Näringsliv med 300 milj kr. I styrelsen sitter Carl Bildts kompis Peje Emilsson, ägare till pr-koncernen Kreab, där Carl Bildt varit styrelseordförande. Emilsson är också en av Maria Borelius vänner och "stöttepelare".
Henrik Brors, DN nyhetsplats 12/10 2006

Maria Borelius


Bo Lundgren om Per Unckel
Veckobrev 19 september 2002

Det var orättvist att Per Unckel nu avgår efter kritik för att vara för gammal.
Rolf Englund på internet 2002-09-19

När Per Unckel prickades av KU
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning
1994/95: KU30


Bo Lundgren om Per Unckel
Veckobrev 19 september 2002

Per Unckel meddelade i går att han inte ställer upp för en ytterligare period som gruppledare för moderaterna i riksdagen och att han inte heller kandiderar till en plats i partistyrelsen vid extrastämman. Det är en stor förlust för vårt parti.

Per tog 1997 fram idéskriften "Land för hoppfulla" och ligger också bakom vårt nya utmärkta idéprogram, "På tröskeln till mänsklighetens bästa tid", som inte minst har gått hem i vårt ungdomsförbund. Som utbildningsminister i början av 1990-talet stod Per för en politik som gjorde högskolor och universitet friare och ökade satsningarna på forskning.

Jag kan nu bara hoppas att Per även fortsättningsvis kommer att bidra till partiets utveckling som en av våra främsta idépolitiska förnyare.

Början på sidan


Det var orättvist att Per Unckel nu avgår efter kritik för att vara för gammal.
Rolf Englund på internet 2002-09-19

Reagan var gammal, det gick bra ändå.

Gösta Bohman var minsann äldre än Yngve Holmberg.

Bunkergänget skall ut, men inte för att de har uppnått en viss ålder, hög enligt de yngre, utan därför att de har begått allvarliga politiska misstag och kört partiet i botten.

Många av de yngre som nu hoppas komma fram tror att de är nyliberaler, någtonting fint, men är i själva verket bokstavstroende nytalibaner som kan föra Moderaterna mot en ännu större katastrof, som Per Unckel så riktigt har påpekat.

Tove Lifvendahl vill skiljas från borgerliga smygsocialister: "Avbryt samarbetet med fp och c" Moderaterna bör sluta försöka samverka med folkpartiet och centerpartiet. Det skriver ungmoderaternas ordförande Tove Lifvendahl. Hon nämner dem som "mer eller mindre socialdemokratiska partier i borgerlig förklädnad", som sköt i sank beskedliga moderata skattesänkningskrav i valrörelsen. Strategin att hålla ihop en borgerlig samverkan har lett till självutplåning. Nu måste moderaterna som ett idéparti återupprättas. Välfärdsstaten måste utmanas radikalt. Antingen regerar vi från höger, eller inte alls, skriver Lifvendahl.

Per Unckel var inte bara medlem av bunkergänget och som sådan ansvarig för kronkursförsvaret och skapandet av den djupaste - och mest onödiga - depressionen i Sverige sedan 1930-talet.

Det bör påpekas att Bo Lundgren då var bankminister och således en av de mest ansvariga och därför borde ha varit politiskt död för länge sedan.

Men än värre för Per Unckel är att han som ordförande i Riksdagens Konstitutionsutskott - han förstod tydligen inte att det var en post som borde vara oförenlig med ordförandeskap i en riksdagsgrupp - är ansvarig för att riksdagen och talmännen, däribland Anders Björck, fattat grundlagsstridiga beslut om ändring av grundlagen, i syfte att överföra makt till Bryssel från Sveriges riksdag och folk.

Det är därför som Per Uncekl borde ha avgått.

Se även Brev till Riksdagens konstitutionsutskott från Björn von der Esch (kd), ledamot av KU 2002-09-06
Riksdagens konstitutionsutskott Begärna om omedelbar utredning av riksdagens åsidosättande av grundlagen (RF 8 kap 15§) vid behandlingen av KU:18 den 13 juni 2002 (Riksdagens möjlighet att överlåta beslutanderätt till EU mm.)

Början på sidan


Inom moderaterna pågår en märklig eftervalsdebatt.
Borås Tidning 2002-09-18

Det mumlas och hummas. Tunga moderater sitter i radion och talar om att någon måste ta ansvar, någon måste dra slutsatser av det inträffade. Men någon har inget namn. Inför att kritisera partiledaren ryggar de flesta debattörerna. Lundgren kan ju sitta kvar och då gäller det att hålla sig väl med honom.

När kritiken kopplas till personer blir det i stället Bildts så kallade bunkergäng som hamnar i fokus, främst då Gunnar Hökmark och Per Unckel.

Till dem som rest kraven på deras avgång hör MUF-ordföranden Tove Lifvendahl. Berättigad kritik mot den kultur som omgett Bildt och hans pojkar saknas sannerligen inte, men den debatt som nu pågår har mycket av den enkla vägen över sig. Lifvendahl kunde väl för ett ögonblick fundera över sitt eget ansvar för att moderaterna gör ett så dåligt val bland förstagångsväljarna.

Att kritisera Hökmark och Unckel men samtidigt ge fribrev till Lundgren framstår som besynnerligt. Partiledaren måste alltid ha huvudansvaret och istället för att bygga upp sitt eget lag valde Lundgren att ta Hökmark och Unckel i arv. I den mån man talar om deras skuld är den också hans.

Moderaternas nederlag sitter väsentligen djupare än i personfrågor. Partiet har öppnat för ett dubbelt utflöde - ett värdekonservativt och ett allmänborgerligt - till den övriga borgerligheten. Som frilansjournalisten Cecilia Stegö framhållit har moderaterna kraftigt missbedömt kärnan av trogna väljare.

Lundgrens personliga framtoning har förstärkt intrycket av en teknokratisk och skattefixerad marknadsliberalism. Och såvitt han inte har oanade talanger är det svårt att tro att han skulle kunna locka tillbaka de kategorier väljare som vänt partiet ryggen.

Full text

Början på sidan


Moderaternas dåliga valresultat måste följas av en saklig analys.
Björn Molin (m
)
Kommunalråd
2002-09-20


Anf. 157 PER UNCKEL (m) replik:
Snabbprotokoll 2001/02:124
Torsdagen den 13 juni 2002

Fru talman! Jag har bara en stilla reflexion med anledning av Björn von der Eschs anförande.

Det är att jag börjar bli lite trött på EU-motståndare som uppträder i förklädnad. Björn von der Esch är emot den europeiska unionen. Han har t.o.m. lämnat ett politiskt parti för detta.

Till vad nytta, kan man möjligen fråga sig, men det har han i alla fall gjort. Nu väljer Björn von der Esch m.fl. av de kommande talarna att förkläda sitt motstånd mot den europeiska unionen i konstitutionella termer genom att helt enkelt försöka begränsa möjligheterna för EU att göra sitt arbete. Men säg som det är! Säg att det är EU ni är ute efter och försök inte att få detta att framstå som hänsyn till Sveriges författning!

Nu kommer, och det är det andra intrycket som strömmar ut från Björn von der Eschs anförande, den här idén om man ska ha folkomröstning eller, som Björn von der Esch parallellt med detta har framfört i utskottet, att man plötsligt ska uppskjuta behandlingen av alltihop, trots att detta inte har yrkats i utskottet förut.

Jag har full förståelse för om EU-motståndarna vill ha uppmärksamhet för sin ståndpunkt. Ordna ett möte i stället för att försöka missbruka och misstänkliggöra dem som står för författningen i Sverige.

Vad hade Björn von der Esch sagt?

Början på sidan


När Per Unckel prickades av KU
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning
1994/95: KU30

Utbildningsdepartementets upphandlingar av konsulttjänster 1992-1994 har granskats särskilt. Departementets dokumentation av upphandlingsärendena uppvisar enligt utskottsmajoriteten stora brister.

Dessa brister har varit sådana att granskningen fått inskränkas till att kontrollera om någon skriftlig dokumentation över huvud taget finns som kunnat ge en bild av vad som förevarit i de enskilda upphandlingsfallen.

Även när det gäller de formella förutsättningarna för en upphandling, t.ex. beslut om anlitande av en konsult, har det förelegat brister. Utskottsmajoriteten konstaterar att departementet, i vart fall under 1992 och 1993, haft Gramma AB som stående och praktiskt taget ensam leverantör av kreativa tjänster och trycksaker på informationsområdet.

Enligt utskottsmajoritetens mening kan ett sådant ensidigt gynnande av ett enda företag under så lång tid inte anses stå i överensstämmelse med de grundläggande principerna för offentlig upphandling. Av utredningen har framgått att en av statssekreterarna i departementet tidigare har varit chef för det aktuella företaget.

Detta borde enligt utskottet ha föranlett en särskild noggrannhet från departementets sida i fråga om att uppfylla de krav som gäller för offentlig upphandling.

Dessa allvarliga brister är enligt utskottsmajoriteten av sådan omfattning att f.d. utbildningsministern Per Unckel inte kan undgå kritik för detta.


I reservationen (m, fp, c) framhålls också bristerna i dokumentationen av konsultupphandlingarna. Reservanterna pekar dock på att Per Unckel uppmärksammat behovet av förbättringar i departementets handläggning av dessa ärenden och att han under sin tid som chef för departementet tagit initiativ till flera åtgärder för att åstadkomma en sådan förbättring.

Beträffande anlitandet av Gramma AB framhåller reservanterna fördelen för staten med att etablera en relation med ett företag som departementet hade goda erfarenheter av. Detta måste anses väl uppfylla de krav som uttrycks i de grundläggande principerna för offentlig upphandling.


Protokoll 1994/95:112 Onsdagen den 31 maj

Anf. 30 INGVAR JOHNSSON (s) Herr talman!

Konstitutionsutskottets granskning av Per Unckels sätt att sköta Utbildningsdepartementet visar att han på ett allvarligt sätt åsidosatte regelverk, dokumentationskrav och gällande bestämmelser för upphandling. Han tappade också greppet om departementets ekonomi. För upphandling och för hantering av ekonomiska frågor finns det fastställda regelverk. Dessa har naturligtvis inte kommit till för sin egen skull. De har kommit till för att göra det möjligt att granska hur skattemedel används och för att undvika misstankar om otillbörligt gynnande och därmed för att tillförsäkra regeringsmakten allmänhetens förtroende när det gäller oväld i ämbetet.

Granskningen av Per Unckels fögderi visar tydligt att han inte levt upp till de krav som rimligen kan ställas. I den mycket omfattande utredning som har gjorts av utskottskansliet påvisas mycket stora brister i departementets upphandling av i synnerhet konsult-tjänster. Dokumentationen var bristfällig och sättet att handla upp tjänsterna likaså. Kravet på anbud och klara specifikationer har inte efterlevts.

Utan vare sig tillfredsställande dokumentation eller regelmässig upphandling förelåg ett frekvent bruk av Gramma AB, tidigare ägt av departementets egen statssekreterare. Jag tycker att detta ger en mycket besk eftersmak. Företaget Gramma AB fick utan formell upphandling omkring 4 miljoner kronor i ersättning för tjänster.

Detta, herr talman, kan inte betecknas som något annat än ett systematiskt gynnande av ett enskilt företag. I sin förklaring har Per Unckel pekat på kompetens och kunskaper hos Gramma AB och på att företaget har levererat tjänster av hög kvalitet. Jag ifrågasätter inte detta, men det är ju inte alls det som granskningen gäller. Det vi har att granska är om Per Unckel i sin hantering, styrning och kontroll agerat så att inga misstankar om otillbörligt gynnande kan föreligga, och så att verksamheten kan följas i dokumentation.

Och, herr talman, granskningen visar att Per Unckel har lett Utbildningsdepartementets verksamhet på ett sätt som hotar att undergräva allmänhetens förtroende för lag och reglemente. Per Unckel kände till statssekreterare Odd Eikens bakgrund. Jag menar att kopplingen mellan Odd Eiken och företaget Gramma AB borde ha fått Per Unckel att kräva mycket stor noggrannhet i uppgörelser just med Gramma AB, men så var inte fallet.

Jag har valt att uppehålla mig speciellt vid företaget Gramma AB, därför att det är ett så klart och tydligt exempel. Men vi vet ju, genom den omfattande utredning som har gjorts, att det finns många fler anmärkningsvärda upphandlingar. Det sätt på vilket Gramma anlitades som viktigaste leverantör av kreativa tjänster saknar enligt min mening helt den affärsmässighet som departementet enligt regelverket hade att leva upp till. Grammas inträde på scenen började ju med ett anbud som i pengar var ett ganska begränsat uppdrag.

Till denna upphandling inbjöds tre stycken till Moderaterna och näringslivshögern närstående kampanjbolag – Gramma, JKL och KREAB. Senare, tydligen dagen efter, fick också ARE en inbjudan. Uppdraget gick till Gramma, som efter den första ordern får allt större uppdrag. Nu sker detta faktiskt utan vare sig anbudsförfarande, skriven motivering eller dokumentation. Verksamheten rullar på.

Mot bakgrund av de nära personsamband som förelåg mellan Utbildningsdepartementets ledning och Gramma ligger misstankar om otillbörligt gynnande nära till hands. Dessa misstankar stärks också av att stora order lagts ut på just detta företag, utan vare sig anbud eller dokumentation.

I konstitutionsutskottets missivskrivningar anförs att det material beträffande departementets anlitande av Gramma som ställts till utskottets förfogande är av den beskaffenheten att de enskilda upphandlingstillfällena inte fullständigt kunnat kontrolleras på ett tillfredsställande sätt. Jag menar att det just beträffande Utbildningsdepartementet till allt detta kan läggas en rad ytterligare konsultupphandlingar som brustit i såväl dokumentation som formell hantering. Det förbättrar inte situationen.

Jag menar också att det är departementschefens ansvar att styra och leda sin verksamhet. Utifrån det anförda kan jag bara dra en slutsats, nämligen att f.d. statsrådet Per Unckels sätt att som chef för Utbildningsdepartementet styra departementet och handläggningen av bl.a. känsliga upphandlingar är värt klander.

De nämnda upphandlingarna lämnar från formell och, därmed också konstitutionell, synpunkt väldigt mycket att önska. Det handlar om allvarlig försumlighet i hanteringen, kontrollen och styrningen och om att konsultupphandlingarna tilläts utan krav på anbud eller ens skriftlig dokumentation.

Per Unckels handläggning av konsultärendena har därför också föranlett misstro hos allmänheten mot regeringsmaktens oväld. Vi menar att bristerna är så allvarliga att Per Unckel därför inte kan undgå kritik.


Anf. 31 INGER RENÉ (m) replik Herr talman!

Jag har här tre synpunkter. Ingvar Johnsson sade att man ensidigt gynnade ett enda företag. Ja, men den nuvarande socialdemokratiska regeringen gynnar fortfarande, utan ny upphandling, samma företag. Man tycks gilla produkten och har inte gått ut på marknaden för att handla upp en ny produkt, utan man fortsätter – för att använda Ingvar Johnssons ord – med detta ensidiga gynnande av enskilt företag utan förnyad upphandling. Vidare säger Ingvar Johnsson att ”verksamheten rullar på” för den socialdemokratiska regeringen. Jag vet inte om Ingvar Johnsson befann sig i kammaren när jag talade om det personsamband som fanns mellan en statssekreterare och Gramma.

Jag redovisade att denne statssekreterare inte hade något med upphandlingen att göra. Odd Eiken var över huvud taget inte inblandad, utan all upphandling låg på Bjarne Kirsebom.


Anf. 32 INGVAR JOHNSSON (s) replik Herr talman!

Argumentet att den socialdemokratiska regeringen inte ögonblickligen avbröt den här kontakten är väldigt dåligt. Jag menar att det naturligtvis skulle ha varit lika fel av en socialdemokratisk regering att hastigt bojkotta ett företag därför att det är aktiva moderater som leder det som det var fel av det moderatledda departementet att favorisera samma företag. Jag tycker inte att förklaringen håller att man i en departementsledning som jobbar så mycket tillsam- mans säger att formellt får det vara en annan statssekreterare som tar besluten.

När vi talar om den här granskningen är det några saker som det är väldigt viktigt att slå fast. En är att hela den här granskningen har varit väldigt omfattande. Jag tror att det rör sig om sammanlagt 390 sidor i KU:s material. Det har funnits brister också i andra departement, och det har funnits brister under den förrförra regeringens tid. Men det var ändå när granskningen kom att avse Utbildningsdepartementet under Per Unckels ledning som de riktigt stora förseelserna uppdagades.

Jag tycker att Moderaternas agerande under förra vårens granskning väldigt tydligt visar hur allvarligt ni själva då bedömde situationen. Varför drog ni annars i gång försöken att mörklägga hela granskningen över valet? Redan när ni lyckades få Ny demokrati med er på en vidgning av granskningen tillbaka i tiden visste ni ju att det under den socialdemokratiska regeringstiden inte fanns några så här allvarliga förseelser som kunde jämföras med dem som hade skett i Per Unckels departement.

Ni var helt enkelt rädda för att uppgifterna om hur Per Unckel hade skött sitt fögderi skulle bekräftas i valrörelsen.

Anf. 33 INGER RENÉ (m) replik Herr talman!

Jag skall inte kommentera Ingvar Johnssons historieskrivning, vilken naturligtvis är alldeles befängd. Men jag vill läsa innantill vad som sägs när det gäller granskningen av dokumentationen under den tidigare socialdemokratiska regeringen. Det sägs t.ex. att avsaknaden av dokumentation gör att bedömning av upphandlingsförfarande inte kan göras. Dokumentationen var alltså mycket bristfällig också under den tiden. Per Unckel och hans departement ärvde den bristfälliga dokumentationen.

Jag har medgett, och det gör vi också i reservationen, att det var en bristfällig dokumentation, vilket dock rättades till. Vi har inte kunnat finna att den på något sätt förorsakade ekonomiska problem. Att dokumentationen var bristfällig är alltså rätt.


Anf. 34 INGVAR JOHNSSON (s) replik Herr talman!

Inger René fortsätter med sin väldigt märkliga argumentering. Per Unckel vidtog under de sista månaderna av sin tid i regeringen en rad åtgärder så att säga under galgen när det var känt var KU var på väg att hamna i sina undersökningar. Skall han ha beröm när han har skött verksamheten på ett så klandervärt sätt under hela den övriga regeringstiden? Inger René jämför återigen den socialdemokratiska tiden med vad som har skett under Per Unckels tid. Men återigen blandar hon bort korten. Det fanns inte dessa stora upphandlingar utan dokumentation. Det fanns inte dessa personsammanhang. Det fanns ingenting som var så allvarligt och som kan jämföras med hur det blev under Per Unckels tid. När jag följt det här väldigt omfattande ärendet har jag många gånger ställt mig frågan: Hur kunde det egentligen bli så att man kom att hamna så snett och att Per Unckel kom att hamna i den här röran? Jag tror att det litet grand handlar om att man tappade proportionerna efter valet 1991. Nu hade det vunnits, och nu skulle man genomföra den moderata skolpolitiken. Här kunde gamla moderata kompisar bidra med häftigt material. Att det kostade en del och att gränserna för skattepengar tänjdes – ja, vadå? Det handlade om upphandling med närstående företag där medarbetare hade starka intressen. Det var känsligt, men de gjorde ju så fint material – så vadå? I sitt politiska nit glömde Per Unckel, menar jag, sitt ansvar som departementschef. Han glömde också att det krävdes oväld i detta ämbete.


Anf. 35 PETER ERIKSSON (mp) Herr talman!

Ingvar Johnsson har tagit upp det kanske viktigaste i de här ärendena, så jag skall inte bli så långrandig. Vi har haft en oerhört omfattande granskning av upphandling av konsulttjänster, framför allt kring den borgerliga regeringen 1991–1994. Det har funnits brister i många departement, men under Per Unckel har bristerna i Utbildningsdepartementet varit mycket stora och mycket allvarliga. Man har hamnat i en situation där man befinner sig i en gråzon mellan vad som är lagligt och vad som är olagligt. Risken är uppenbar att den här typen av agerande på ett mycket olyckligt sätt blir en grogrund för mygel och kamrattjänster. Det är viktigt att vi tar avstånd från det sättet att agera och att vi mycket hårt hävdar de regler som gäller för upphandling av konsulttjänster i Sverige. Där tycker jag åtminstone att majoriteten i KU har tagit ett ansvar. Jag skall läsa några brottstycken ur skrivningen i betänkandet från utskottet som alla, även Moderaterna, är överens om: ”Endast undantagsvis finns skriftlig dokumentation av offerter, avtal, eller överenskommelser om uppdragets inriktning och omfattning och de ekonomiska villkoren för uppdragets genomförande. --- Granskningen från utskottets sida har mot denna bakgrund fått inskränkas till att kontrollera om någon skriftlig dokumentation över huvud taget finns som kunnat ge en bild av vad som förevarit i de enskilda upphandlingsfallen. Dokumentationen omfattar praktiskt taget genomgående endast fakturor.--- I ett par fall har frånvaron av avtal eller annan formell överenskommelse om villkoren för uppdra- gets genomförande vållat problem för departementet. Av handlingarna i ärendet har framgått --- att i två fall har det förhållandet att ersättningssumman inte i förväg har bestämts fått till följd att departementet och uppdragstagaren börjat förhandla om beloppet först då fakturan har överlämnats.” Det här tycker jag är en skrämmande bild av hur det går till i ett departement som i själva verket borde vara ett föredöme för statliga myndigheter och andra när det gäller hur upphandling skall skötas. Med tanke på detta är det naturligt att en majoritet i KU påpekar att det finns skäl att rikta kritik mot Per Unckel. Jag tycker att det är synd att borgerligheten inte har klarat av att följa efter.


Början på sidan