Index - Löntagarfonder - Wall Street Bubbles - Economics - Finanskrisen - Houseprices - Kronkursförsvaret - Dollar - EU och EMU - Contact


Lars Jonung

Home page of Lars Jonung - Lars Jonung om EMU


Lars Jonung, sanningen och kronkursförsvaret
Rolf Englund blog 8/2 2008


Min gissning är att om vi får en ny finanskris i Sverige
kommer bostadsobligationerna visa sig stå i centrum för de finansiella problemen
Lars Jonung citerad av Louise Andrén Meiton, SvD 3 november 2016

Top of page

Enligt Riksbanken har över 400 000 hushåll lån som motsvarar mer än fyra årslöner.
Mest skulder i förhållande till inkomsterna har de som tjänar minst.
Ovanpå detta ska läggas bostadsrättsföreningarnas lån.
Bankerna som lånar ut pengarna är i sin tur också högt belånade, mellan 20 och 25 gånger det egna kapitalet.
Cervenka SvD 3 november 2016


The Return of the Original Phillips curve?
Why Lars E O Svensson’s Critiq ue of the Riksbank’s Inflation Targeting is Misleading
Fredrik Andersson and Lars Jonung, June 2015


Men måste inte Riksbanken ta hänsyn till sitt inflationsmål?
- Jo, men denna hänsyn måste vara underordnad målet finansiell stabilitet.
Det går inte att uppnå inflationsmålet om vi inte har finansiell stabilitet.
Vi har idag inflation i Sverige, men inte konsumentprisinflation, som Riksbanken vill ha,
utan tillgångsprisinflation, som Riksbanken inte vill ha.
Cervenka möter Lars Jonung, SvD Näringsliv 7 november 2014

Det är den här motsättningen mellan tillgångsprisernas och konsumentprisernas utveckling som har visat sig vara det stora problemet med traditionell inflationsmålspolitik.
En central lärdom från den amerikanska finanskraschen 2008 är att en centralbank som bortser från en kraftig och långvarig tillgångsprisinflation förr eller senare hamnar i en finansiell kris.

Full text


Lars EO Svensson: Ett fall i bostadspriserna på 10-20 procent skulle inte vara ett problem
Louise Andrén Meiton, SvD 23 maj 2016

– Såvitt jag kan se tillåter svensk lagstiftning valutainterventioner och att Riksbanken har ett tillfälligt växelkursgolv i syfte att uppnå de penningpolitiska målen.
Det är inte en fråga om att byta växelkursregim.

Full text


- Svensson har ett välförtjänt rykte att vara Sveriges främste teoretiker när det gäller penningpolitiken. Det är han också.
Det är hans stora styrka, men det är också hans stora svaghet. En teoretiker måste skala bort delar av verkligheten för att göra sin modell hanterbar.
Tyvärr har han rensat bort så centrala delar att hans ansats inte blir fruktbar för att analysera Riksbankens situation idag
– framförallt finns inte pengar, krediter och finansiell stabilitet med i hans modellram.
Därmed står han för en nirvana-ansats – en term som används av förre chefsekonomen vid ECB, Otmar Issing, för att beskriva Svenssons ansats.
Tyvärr lever vi inte i nirvana – utan måste söka mer realistiska tankeramar för att förstå vår verklighet.

Lars Jonung är kritisk mot den förre ledamoten i Riksbanksdirektionen Lars E O Svensson,
SvD 6 november 2014

Riksbanken har sänkt räntan till noll.
Det skall väl få tyst på en del av den enfaldiga kritiken ledd av Lars E.O. Svensson, som, även om det är väl dolt på sidan om honom hos Wikipedia,
var vetenskaplig rådgivare åt riksbanken när Bengt Dennis och Carl Bildt misslyckades med kronkursförsvaret, trots en ränta på 500 procent.
Rolf Englund blog 28 oktober 2014


Bankgarantin blev grundbulten i den svenska modellen.
Det var kronans fall i november 1992 som på sikt tog Sverige ur krisen
Lars Jonung, DN 2009-03-24

Den främsta drivkraften bakom vår höga tillväxt är nedskrivningen av kronans värde.
Denna depreciering blev följden när valutaspekulanterna tvingade Riksbanken att överge den fasta kronkursen i november 1992.
Krisen skapade gigantiska budgetunderskott på 90-talet, en automatisk och önskvärd följd av de dåliga tiderna.
Lars Jonung, signerat, DN 7/9 2006

Bengt Dennis om Lars Jonung
"En ständig källa till oro både i finansdepartementet och Riksbanken var
statsministerns ekonomiske rådgivare, professor Lars Jonung, som under hösten /1992/ förespråkade
att gällande kronkurs skulle överges.
Dennisboken


John Hassler kommer att bli Finanspolitiska rådets ordförande efter att nuvarande ordförande
Lars Jonung lämnar den 31 augusti 2013.


38 olika förklaringar till krisen
Greenspans politik var nödvändig och tillräcklig för finanskraschen.
Lars Jonung, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet och ny ordförande för Finanspolitiska rådet, DN 7 september 2011


USA hotar med tullar och extremt expansiv penningpolitik
för att få fart på den inhemska ekonomin, pressa upp inflationen och därmed driva ner värdet på dollarn.
Källan till striden om valutapolitiken är den traditionella: växelkursen är bestämd av staten – inte av marknaden.
Lars Jonung, Kolumn DN 27/10 2010


Dagens globala finanskris har utlöst en kris för ämnet nationalekonomi.
Sökandet efter bättre ekonomisk analys pågår för fullt.
Lars Jonung kolumn DN 29/4 2010


Cantillon, en irländsk ekonom, bankir och börsspekulant på 1700-talet, var först med att poängtera att
effekten av penningpolitiken beror på de kanaler genom vilka nya pengar pumpas in i samhällsekonomin,
på vem som får pengarna och vad de används till.
Lars Jonung Kolumn DN 2009-12-17


Bankgarantin blev grundbulten i den svenska modellen.
Det var kronans fall i november 1992 som på sikt tog Sverige ur krisen
Lars Jonung om Amerikas väg ur bankkollapsen DN 2009-03-24

Det var kronans fall i november 1992 som på sikt tog Sverige ur krisen. Räntorna sjönk, exporten satte fart och vår finanskris dog bort.

Detta framgångsrecept kan inte plagieras av USA eftersom dollarn redan har en rörlig kurs.
Om USA försöker lasta över sina problem på resten av världen, som Sverige kunde göra, dras vi alla med i en ännu djupare global kris.

Hotet att utlandets omfattande lån till svenska banker skulle torka upp i september 1992 – och därmed tvinga Riksbanken att överge den fasta kronkursen – piskade samman den borgerliga regeringen och den socialdemokratiska oppositionen i ett gemensamt pressmeddelande.
I detta, troligen det mest kostsamma i vår historia, garanterades det svenska banksystemets skulder – utan att riksdagen hördes.

Full text

Vad gör journalisterna? Fortfarande är Den ännu obesvarade frågan:
När sade Jonung vad till Bildt och Wibble?

Den nuvarande riksbankschefen Stefan Ingves har skrivit att
"Enligt vår uppfattning stod det finansiella systemet i Sverige inför en kollaps den 24 september 1992."
Läs mer här


Hur kunde det gå så snett?
Varför varnade inte ekonomerna för finanskrisen?
Lars Jonung, Kolumn DNs ledarsida 29/1 2009


Lars Jonung, sanningen och kronkursförsvaret
Rolf Englund blog 8/2 2008


"Perssons påstående att han tog Sverige ur krisen är inget annat än en myt."
Den förkättrade "marknaden", valutaspekulanterna, "räddade" alltså Sverige genom att pressa fram en rörlig kronkurs i november 1992
Lars Jonung, kolumn DN 8/2 2008
Highly Recommended


Lars Jonung heter en sympatisk nationalekonom, som brukar dyka upp vid korvkiosken i Kivik på somrarna och dra en Piraten-historia.
Nu har han analyserat depressionen 1992-1993 - Med backspegeln som kompass – om stabiliseringspolitiken som läroprocess (Ds 1999:09). Ett intressant projekt, eftersom Jonung var Carl Bildts närmaste ekonomirådgivare då det begav sig och bottentappen knackades ur ekonomin.
Carl A Hamilton i Aftonbladet, 1999-03-17

Carl A Hamilton om Jonungs bok "Med backspegeln som kompass – om stabiliseringspolitiken som läroprocess" (Ds 1999:09)
Läs om ESO-seminariet om boken här


Assar Linbeck, Lars Jonung och Den politiska korrekthetens förlamande slöja
Rolf Englund blog 7/9 2006


Why has the Swedish economy performed so astonishingly well
and should this matter for Sunday’s general election?

Wolfgang Munchau, Financial Times 11/9 2006

In the second quarter, gross domestic product was up by 5.5per cent over the same period last year and total employment by 1.2 per cent. Inflation and interest rates have been persistently lower than in the eurozone. Sweden achieves top ranking in the global league tables of productivity growth. In terms of economic performance, this is about as good as it gets.

Lars Jonung, research adviser for the European Commission and one of Sweden’s best-known economists, argued in a recent paper* that Sweden and Finland were both prone to extreme boom and bust cycles. His analysis suggests that if Sweden held any lessons for others in Europe, it is that one should adopt not the Swedish social model, but a Swedish-style financial crisis, followed by a devaluation.

In a recent study, McKinsey Global Institute Sweden’s Economic Performance, McKinsey & Company, May 2006 put the underlying unemployment rate as high as 17 per cent, although this figure included workers on government programmes and people who said they would like to work more than they presently do.

Full text

The boom-bust cycle in Finland and Sweden 1984-1995 in an international perspective, L. Jonung, L Schuknecht, M Tujula, European Commission, economic papers No. 237.

Top


Den främsta drivkraften bakom vår höga tillväxt är nedskrivningen av kronans värde.
Denna depreciering blev följden när valutaspekulanterna tvingade Riksbanken att överge den fasta kronkursen i november 1992.
Krisen skapade gigantiska budgetunderskott på 90-talet, en automatisk och önskvärd följd av de dåliga tiderna.
Lars Jonung, signerat, DN 7/9 2006

I vår ekonomiska historia finns ingen liknande period med så rask ökning av exporten. Detta är en av de snabbaste förändringarna som skett i strukturen på svensk ekonomi i modern tid.

Naturligtvis skapade krisen också enorma kostnader för det svenska samhället, främst i form av hög och bestående arbetslöshet och ett enormt bortfall i sysselsättningen. Bortfallet är större än det som inträffade under 1930-talets depression. Här möter vi fortfarande ett allvarligt problem med sysselsättningen som inte låter sig maskeras av vackra tillväxtsiffror.

Krisen skapade gigantiska budgetunderskott på 90-talet,
en automatisk och önskvärd följd av de dåliga tiderna.

Återhämtningen och tillväxten efter krisen skulle ha skapat budgetbalans igen.

Budgetsaneringen, det vill säga nedskärning av offentliga utgifter och höjning av skatter under krisåren, spelade därför en sekundär och tveksam roll. Skicklig marknadsföring från regeringens sida har dock etablerat en orimligt positiv bild av åtstramningen.

Full text

Kommentar av Rolf Englund:
Observera att det var krisen som skapade budgetunderskottet, inte tvärtom som Bildt och Wibble trodde.


Statsminister Persson bygger all sin trovärdighet på påståendet att de borgerliga skapade den ekonomiska krisen på 1990-talet och att han fick reda upp den. Det är den största politiska lögnen i Sverige det senaste decenniet
Johnny Munkhammar 29/6 2005


Bengt Dennis om Lars Jonung, ekonomiprofessor, rådgivare åt statsminister Carl Bildt

"En ständig källa till oro både i finansdepartementet och Riksbanken var dock statsministerns ekonomiske rådgivare, professor Lars Jonung, som under hösten förespråkade att gällande kronkurs skulle överges.

Det var naturligtvis helt rätt av honom att ge uttryck för sin uppfattning men problemet var att den spreds alltför vitt och brett. I finansdepartementet gick Jonung under beteckningen den tickande bomben men bomben detonerade aldrig, dvs nyhetsmedierna förblev okunniga om vad statsministerns rådgivare ansåg i den mest brännande av alla frågor, valutapolitken."

Kommentar av Rolf Englund:
Men han måtte väl ändå ha upplyst Bildt och Wibble om sin uppfattning. Det var hans jobb.
Då är den ännu obesvarade frågan: När sade Jonung vad till Bildt och Wibble?


Jonung om Kjell-Olof Feldts ansvar (i en fotnot):
Socialdemokraterna utsåg 1994 den före detta finansministern Kjell-Olof Feldt till ordförande för riksbanksfullmäktige
(det beslutande organet före lagändringen 1999).
Den högste ansvarige för stabiliseringspolitiken under 1980-talet fortsatte alltså att vara högste ansvarige under 1990-talet, om än på en annan post.
Lars Jonung i boken "Makroekonomi", 2005, 2 uppl., fotnot på s. 287.

----

Kjell-Olof Feldt

Top


"Fast växelkurs och dollarfallet skapade Krisen
Nils-Eric Sandberg, Lars Jonung och "the usual suspects"

Rolf Englund om SNS-boken Bank- och fastighetskrisen 1990-1993 Internet 2006-01-18

- Kraften i den ekonomiska nedgången och de offentliga finansernas sårbarhet underskattades.
Kronan skulle ha släppts tidigare efter andra krispaketet 1992 och räntorna sänkts snabbare.

Carl B Hamilton i intervju i DN 98-05-12, sid A 10


Lars Jonung på CNN: Euro: The great experiment


Lars Jonung i SNS Konjunktturråd 1996 om EMU

FT:s Martin Wolf om EMU-skrift av Lars Jonung


Utdrag ur: Tomas Fischer: Nu är vi i Poltava, Bildt
Aftonbladet 92-12-12

För ett år sedan skrev jag att valutapolitiken skulle leda till avindustrialisering och arbetslöshet utan motstycke i vår moderna historia. Nu är vi där. Den verkliga arbetslösheten överstiger 10 procent 17 procent av arbetsplatserna i den svenska industrin har gått förlorade. Under trettiotalsdepressionen var det 12 procent. Då var banksystemet intakt. Nu finns bara ett par överlevande banker resten är förstatligade. Socialism utan trygghet och utan välfärd är vad Bildt har gett oss.

Jag var inte den första som varnade för valutapolitiken. I en uppsats i antologin "Rivstart eller snedtändning" (RE: Devalveringen 1982 : rivstart eller snedtändning? : perspektiv på svensk devalveringspolitik - 1. uppl. Författare/Author: Jonung, Lars (ed.) ; Assarsson, Bengt (ed.) Källa/Source: Stockholm, SNS, 1991, 407 s. ; ISBN 91-7150-423-0) skrev Lars Wohlin, tidigare statssekreterare i ekonomidepartementet under Gösta Bohman och före detta riksbankschef, att en eventuell ecu-anknytning skulle ödelägga svensk industri.
http://www.internetional.se/fischerpolt.htm

Lars Jonung (SNS) “Devalveringen 1982 - rivstart eller snedtändning?”


Boken "Ekonomerna i debatten - gör de någon nytta?"

Krugman about teaching Macroeconomics


But Jubilee 2000, a London-based organization supported by the usual luminous do-gooders - politicians, churchmen, academics, writers, sports figures and entertainers - wants much more. It wants governments and multinational organizations to write off all loans they have made to the poorest countries
- Steve Hanke in Forbes
För mera se Klicka här


THE CASE FOR A RUSSIAN CURRENCY BOARD SYSTEM
by Steve H. Hanke, Cato, 98-10-14

"To establish monetary stability, Russia should allow the dollar to circulate legally with the Russian ruble and institute a currency board that would issue rubles. The rubles would be fully convertible on demand at a fixed exchange rate with the dollar and be backed 100 percent by the dollar. Both practical measures would create sound money immediately......"Kan du i korta drag förklara varför du är negativ till ett svenskt medlemskap i EMU? - "EMU - ett högriskprojekt"Början på sidan